ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 216 ปรับปรุง 44
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 2546
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 2544
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 2540
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 2544
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 2546
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 207
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 2546
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 2546
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ – ห้องส้วม แบบ 6 ที่ / 27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 2541
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ ๓ พระครูอนุสรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..