ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันคริสมาส
08 ธ.ค. 61 อบรมการจัดทำแผนฯ โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
ห้องประชุมโรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม เวลา 08.30 น.- 16.00 น งานแผนงานฯ/วิทยากร นายมานิต เหลื่อมกุมมาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์
08 ธ.ค. 61 มอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี ประฑฤติดี จำนวน 20 ทุน
ณ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส เวลา 13.00 น./นักเรียน งานแนะแนว
04 ธ.ค. 61 ถึง 06 ธ.ค. 61 อบรมนักเรียน
ถ้ำวัวแดง/กางเกงขายาว/เสื้อขาว ชาติชาย ชาติชนะ
04 ธ.ค. 61 ถึง 06 ธ.ค. 61 อบรม TO BE NUMBER ONE
ห้องลีลาวดี โรงแรมสยามรีเวอร์ รีสอร์ท งา น TO BE NUMBER ONE นางเยาวดี ศิปอนันต์