โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
151 หมู่ 3  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044852807
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                                        วิสัยทัศน์  ( VISION  )โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา  เป็นบุคคลแห่งจิตอาสามีสัมมาคารวะ
และดำเนินรอยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง