ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

 

1.  ข้อมูลทั่วไป

                1.1 ชื่อ สถานศึกษา  โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  151   หมู่ที่  3  ถนน  จัตุรัส บำเหน็จ ฯ  ตำบล  กุดน้ำใส  อำเภอ  จัตุรัส  จังหวัด  ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์  36130  โทรศัพท์  044840389โทรสาร  044840389     e-mail  namsaipit@hotmail.com  website  -

                1.2 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

                1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   มัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  6

       1.4 วิสัยทัศน์  ( VISION  )โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม

               มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดี  มีคุณธรรม  ทันเทคโนโลยี  เป็นพลเมืองดีของสังคม  รักและภูมิใจในความเป็นไทย

1.5      พันธกิจ  (  MISSION  )

                        1. จัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

                        2. พัฒนาศักยภาพของบุคคลทุกด้าน  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจทั้งในด้านบริการและวิชาการ

                        3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                        4. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้

                        5. นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และจัดทำสื่อการเรียนรู้รวมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                        6. ประสานความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

                        7. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                        8.

ส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้มีพัฒนาการ  ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ