สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน   เป็นสัญลักษณ์ รูปพระธาตุสามพระครู มีรัศมีเก้าแฉกครอบองค์พระธาตุทั้ง 3 พระธาตุ ประกอบด้วย อักษรย่อ ก.พ. และชื่อโรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
          ปลายพระธาตุทั้ง 3 หมายถึง ปัญญาที่เฉียบแหลมที่มอบให้ลูก "ก.พ. " ประสบผลสำเร็จ
         ฐานของพระธาตุ หมายถึง บันไดที่นำไปสู่ความสำเร็จ
         เก้ารัศมี หมายถึง ความสำเร็จ "กุดน้ำใสพิทยาคม"และความดีมีค่าดั่งแก้วเก้าประการ