วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                                        วิสัยทัศน์  ( VISION  )โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา  เป็นบุคคลแห่งจิตอาสามีสัมมาคารวะ
และดำเนินรอยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง