พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

                                        พันธกิจ  (  MISSION  )

                        1. จัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

                        2. พัฒนาศักยภาพของบุคคลทุกด้าน  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจทั้งในด้านบริการและวิชาการ

                        3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                        4. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้

                        5. นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และจัดทำสื่อการเรียนรู้รวมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                        6. ประสานความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

                        7. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                        8. ส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้มีพัฒนาการ  ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ