ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพจน์ ธงภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2537
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต. สำราญ สังขตะอำพล
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2539
ชื่อ-นามสกุล : นางปิยะนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา วงศ์ศรีหล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ลาภประโยชน์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นางบรรจง รังกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ ปรีชาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา ศรีจำปา
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ลาภประโยชน์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุฒิ กุลแดง
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน