โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
151 หมู่ 3  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044852807
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกุลปริยา พิมพ์มุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนรินทร ฉัตรธนกร
ครู คศ.1

นางสาวนิตติยา ผางน้ำคำ
ครู คศ.1