กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกุลปริยา พิมพ์มุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนรินทร ฉัตรธนกร
ครู คศ.1

นางสาวนิตติยา ผางน้ำคำ
ครู คศ.1

นายคณาพงษ์ เขตจัตุรัส
ครูอัตราจ้าง