นักการภารโรงและพนักงานจ้างตามภารกิจ

นายยิ้ม ชาติชนะ
นักการภารโรง

นายธนกฤต ศิลปอนันต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายกฤษกร ศรีนันทสุนทร
ลูกจ้าง