นักการภารโรงและพนักงานจ้างตามภารกิจ

นายยิ้ม ชาติชนะ
นักการภารโรง

นายธนกฤต ศิลปอนันต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางหนูพัด ลีจำนงค์
ลูกจ้าง

นายกฤษกร ศรีนันทสุนทร
ลูกจ้าง