กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นาวธิติมา จันทรแสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวละออง แหล่พ่ว
ครู คศ.3