กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นาวธิติมา จันทรแสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวละออง แหล่พ่ว
ครู คศ.3