โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
151 หมู่ 3  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044852807
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นาวธิติมา จันทรแสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวละออง แหล่พ่ว
ครู คศ.3

นางเยาวดี ศิลปอนันต์
ครู คศ.3