โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
151 หมู่ 3  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044852807
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิรวัลย์ ตะกิ่มนอก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ